lalith atulatmdali pc2 lalith atulatmdali pc1 lalith atulatmdali pc lalith atulatmdali pc4 lalith atulatmdali pc5

ගරු. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා (1936 -1993)
සිහින දකින්නා/සංකල්පිකයා/දෘෂ්ටිකයා